Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogólne RODO

       W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się od 25 maja 2018 r.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zarządzie Dróg Miejskich w Przemyślu (ZDM Przemyśl), zwanych dalej jako „Dane Osobowe”, jest Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu , ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl, kontakt tel. 16-679-03-35, mailowy: sekretariat@zdm-przemysl.com, reprezentowany przez Dyrektora ZDM  (zwanego dalej jako „Administrator”). Administrator przetwarza Dane Osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 1. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem poczty elektronicznej: ochronadanych@zdm-przemysl.com lub telefoniczne: 16 679 03 35 wew. 207, w godzinach pracy ZDM.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:
  • wypełniania obowiązków w ramach prowadzonej działalności statutowej;
  • realizacji składanych wniosków;
  • zawartych umów z kontrahentami;
  • dochodzenia należności publicznoprawnych;
  • innych - wyłącznie na  podstawie wcześniej udzielonej przez Panią/Pana zgody
   w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w ust. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • upoważnieni pracownicy Administratora;
  • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług;
  • podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa w szczególności: Policja,  prokurator;
  • podmioty współpracujące z Administratorem, którym Dane Osobowe są udostępniane na podstawie zgody osoby, której te dane dotyczą i w celach w niej wskazanych;
  • Podmioty organizacyjne Urzędu Miejskiego w Przemyślu;
  • Prezydent Miasta Przemyśla;
  • Dane Osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 3 i 4, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego z wyłączeniem monitoringu wizyjnego.
 1. W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  • prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania;
  • prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”);
  • prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO;
  • prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody;
  • prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO;
  • prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec jej profilowania w celach marketingowych, w zakresie, w jakim przetwarzanie danych tej osoby jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 1. W przypadku, gdy przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art.6 ust.1 lit. a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. W sytuacji gdy przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody – podanie Administratorowi przez Panią/Pana Danych Osobowych ma charakter dobrowolny.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
Wersja XML