Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja
o wynikach naboru kandydatów
na stanowisko urzędnicze:

SPECJALISTA DS. UTRZYMANIA DRÓG 
w Zarządzie Dróg Miejskich w Przemyślu
ul. Wybickiego 1, 37 – 700 Przemyśl

 

                Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na wymienione wyżej stanowisko został wybrany Pan:

HENRYK WYWIÓRA
zamieszkały w Chłopicach

                                  

Uzasadnienie dokonanego wyboru :

W związku z ogłoszeniem o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Miejskich w Przemyślu z dnia 26 stycznia 2022r. wpłynęło trzy oferty.

W dniu 14 lutego 2022 r. komisja konkursowa dokonała analizy złożonych ofert pod względem formalnym i ustalono, że tyko jedna z nich spełnia wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu o naborze, a dwie ich nie spełnia.

W związku z czym jeden kandydat został dopuszczony do dalszego postępowania konkursowego, tj. rozmowy kwalifikacyjnej.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez komisję konkursową w dniu 15 lutego 2022r. Pan Henryk Wywióra uzyskał 99 punktów.

Maksymalny ogólny wynik możliwy do uzyskania przez kandydata ubiegającego się o przyjęcie do pracy na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Miejskich w Przemyślu wynosił 120 punktów.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. utrzymania dróg wygrał Pan Henryk Wywióra, który spełnił wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskał w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej liczbę punktów przewyższającą 50 % maksymalnej liczby punktów, którą mógł uzyskać kandydat.

 

Przemyśl, dnia 15.02. 2022 r.

mgr inż. Jacek Cielecki
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich
w Przemyślu

 

Wersja XML