Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi
Data ogłoszenia:
20-04-2022
Termin składania dok.:
02-05-2022
Jednostka:
Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu

Ogłoszenie o naborze

 

DYREKTOR
Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu

ogłasza nabór

kandydatów na stanowisko urzędnicze:

REFERENT DS. ADMINISTRACYJNYCH

w Zarządzie Dróg Miejskich w Przemyślu
ul. Wybickiego 1
37 – 700 Przemyśl

 

1.  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe,

wymagania dodatkowe  (nieobowiązkowe):

 • znajomość przepisów prawa, związanych ze stanowiskiem pracy i umiejętność ich interpretacji,
 • znajomość aplikacji pakietu MS Office,
 • znajomość programów do obsługi biura oraz stref płatnego parkowania,
 • odpowiedzialność, sumienność, punktualność, umiejętność stosowania posiadanej wiedzy w praktyce.

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym referenta ds. administracyjnych:

 1. Wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem sekretariatu Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu, a w szczególności:
  • rejestracja korespondencji, jej przyjmowanie i wysyłanie, nadzorowanie terminowości udzielania odpowiedzi,
  • rozdzielanie wpływającej korespondencji i innych dokumentów pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne,
  • prowadzenie ewidencji zarządzeń wewnętrznych Dyrektora, rejestru kontroli oraz rejestru podstawowych dokumentów Zarządu Dróg Miejskich,
  • prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz  terminowe udzielanie odpowiedzi na skargi i wnioski,
  • zlecanie drobnych napraw i konserwacji sprzętu oraz urządzeń w budynku Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu,
  • zabezpieczenie czystości i porządku w pomieszczeniach biurowych i na posesji Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu,
  • przestrzeganie tajemnicy służbowej w zakresie spraw osobowych i korespondencji,
  • ochrona danych osobowych,
  • przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej oraz instrukcji obiegu dokumentów,
  • prowadzenie zbiorów regulaminów i zarządzeń wewnętrznych,
  • prowadzenie ewidencji wystąpień i zaleceń pokontrolnych organów kontroli zewnętrznej,
  • zlecanie wykonania pieczęci urzędowych oraz pieczątek, prowadzenie ich rejestru i likwidacji.
 2. Kompleksowe wykonywanie czynności związanych z obsługą stref płatnego parkowania na terenie miasta Przemyśla, a w tym:
  • wystawianie kart abonamentowych na parkowanie pojazdów w strefach płatnego parkowania na terenie miasta Przemyśla,
  • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania – abonamentów,
  • rozpatrywanie reklamacji od nałożonych opłat dodatkowych za parkowanie pojazdów w strefach płatnego parkowania bez opłaty i sporządzanie stosownych informacji w tym zakresie,
  • występowanie do CEPiK-u o udostępnienie danych kierowców pojazdów, którzy otrzymali opłatę dodatkową,
  • przekazywanie danych kierowców, udostępnionych przez CEPiK do księgowości,
  • wystawianie upomnień osobom, które nie uregulowały należności za brak opłaty parkingowej w strefach płatnego parkowania,
  • przygotowywanie i przekazywanie dokumentów niezbędnych do wystawiania tytułów wykonawczych.
 3. Wykonywanie innych poleceń przełożonego, związanych ze stanowiskiem pracy.

3. Informacja o warunkach pracy na stanowisku, którego dotyczy nabór

Zatrudnienie w wymiarze pełnym czasu pracy. Stałe godziny pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500. Stanowisko administracyjno-biurowe. Praca biurowa związana z obsługą komputera. Obsługa petentów.

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %

5. Wymagane dokumenty:

 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
 • własnoręcznie podpisany życiorys zawodowy (CV) uwzględniający kwalifikacje do pracy na stanowisku na jakie prowadzony jest nabór,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk do pobrania na stronie internetowej: www.zdm-przemysl.com),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje do pracy na stanowisku, na jakie prowadzona jest rekrutacja,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, **
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W liście motywacyjnym, w przypadku podania danych spoza wymaganego zakresu, należy zawrzeć klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie pracy dla potrzeby rekrutacji prowadzonej przez ZDM w Przemyślu zgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych”. Bez tego Twoja oferta nie będzie mogła wziąć udziału w rekrutacji i zostanie niezwłocznie zniszczona.

6. Oferty zawierające wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym i dopiskiem „Oferta na stanowisko urzędnicze: referent ds. administracyjnych” w terminie do dnia 2 maja 2022 roku na adres: Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu, ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl.

Oferty przyjmowane będą w dniach i godzinach pracy Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu, tj. od poniedziałku do piątku od godz. 700 do 1500.

Uwaga: Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną za pośrednictwem urzędu pocztowego po upływie terminu określonego w ogłoszeniu o naborze do ich złożenia, nie będą rozpatrywane.

7. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

8. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni o terminie i miejscu następnego etapu naboru.

9. Informacja o wyniku naboru po jego zakończeniu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.zdm-przemysl.com) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu, ul. Wybickiego 1 (I piętro).

10. Z osobą wyłonioną w tym naborze zostanie zawarta umowa na czas nieokreślony lub na czas określony. 

11. Warto wiedzieć, że:

 • Administratorem danych osobowych podanych w ofercie pracy będzie Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu, ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl – kontakt telefoniczny: 16 67903 35; kontakt mailowy: .
 • W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (Pan Krzysztof Sobczuk), za pośrednictwem poczty elektronicznej: lub telefonicznie: 16 679 03 35 wew. 207, w godzinach pracy ZDM.
 • Zakres podanych danych osobowych jest zgodny z zakresem wskazanym w Kodeksie pracy i ustawie o pracownikach samorządowych, a dodatkowe dane podawane są na podstawie dobrowolnej zgody.
 • Jeżeli nie zostaną podane niezbędne dane zawarte w ofercie czy kwestionariuszu osobowym pozwalające na ocenę i kontakt z Panią/Panem, ZDM w Przemyślu nie będzie mógł brać pod uwagę złożonej oferty.
 • Dostęp do danych osobowych będą mieli tylko upoważnieni do tego pracownicy, którzy zajmują się przeprowadzeniem rekrutacji.
 • Dokumenty kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych; dokumenty pozostałych osób będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.
 • W przypadku kiedy osoba ubiegająca się o zatrudnienie zostanie zatrudniona, przedmiotowy Kwestionariusz zostanie złożony do teczki osobowej, w przeciwnym razie zostanie on zniszczony po 3 miesiącach od zakończenie rekrutacji.
 • W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia : prawo do żądanie od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych ( prawo do bycia zapomnianym ), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Przemyśl, dnia 20.04.2022 r.

                                                                                                    

mgr inż. Jacek Cielecki

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich
w Przemyślu

 

*   niepotrzebne pominąć,

** dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z  dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.)

 

Wersja XML